ACTUEEL

 Uitzicht op de kapel

Vieringen van Woord en Tafel, 21.00 uur, huiskapel

Oecumenische vieringen met voorgangers uit verschillende kerken :

vrijdag 1 november  21.00 uur Allerzielen/Allerheiligen

____________________________________________________________________

PUNT KOMMA. Afsluiting van 55 vruchtbare jaren van de Nikola-kommuniteit: 

Lees het artikel onderaan deze pagina.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Mantra zingen: Korte spirituele teksten, eenvoudige melodieën, veel herhalen.

Zo zingen kan een bijzondere spirituele ervaring zijn. In Nederland heeft Jan Kortie hiervoor een eigen vorm ontwikkeld. Deelnemers aan zijn bijeenkomsten ervaren deze vorm veelal als inspirerend.

We willen ook in de Kommuniteit weer, evenals vorige jaren, op deze wijze mantra zingen.

Zin om mee te doen?

Noteer dan:Donderdag 14 november van 19.30 tot 20.45 uur in de kapel van de Kommuniteit

Zangervaring niet nodig, maar ook geen bezwaar.

Gitaar-begeleiding: Doritha Hoffman.

Begeleiding zingen: Willemien Winkel en Peter Adriani

Opgave uiterlijk 2 november: per e-mail: peteradriani@hotmail.com of op de lijst op het mededelingenbord van de NK.

____________________________________________________________________________________________________________

OPEN HUIS  (koffie en thee in de huiskamer van Maliesingel 63.) 

 zo., ma., di., do. en  vr. avond van 20.00 – 21.00 uur en    za. ochtend: 10.30 – 11.15 uur tot 7 december 2019

 OPEN MAALTIJDEN  

Maandag-, donderdag- en vrijdagavond om 18.00 uur.  Opgave uiterlijk 24 uur tevoren, door inschrijving in het keukenboek, of telefonisch, tussen 20 en 21 uur op de avonden van “open huis”, zie boven. Dat betekent dat je je voor de donderdagmaaltijd uiterlijk op dinsdagavond moet hebben opgegeven. Kosten € 4,50.

Welkom!Tot 7 december 2019, daarna gesloten.

Logeren Er is beperkt mogelijkheid tot logeren alleen voor gasten die al eerder hier logeerden. Neem contact op via telefoonnummer

030 2314184 (tijdens de open-huistijden) of mail naar: gastennikkom@gmail.com. Tot 7 december 2019, daarna gesloten.

________________________________________________________________________________________________

Op elke 1e donderdag van elke maand vindt een universeel avondgebed plaats. De orde van dienst maakt gebruik van enkele elementen uit de traditie van de Soefi’s in hun universele eredienst. Het gaat om een respectvolle omgang met andere tradities en de keuze van materiaal dat zo min mogelijk woorden bevat die een uitsluitend karakter hebben.

De volgende diensten zijn op donderdag 3 oktober, 7 november en 5 december om 21.00 uur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GETIJDENDIENSTEN na 7 december 2019 nog onzeker....

De hele kapel

 Dagelijkse korte diensten als pijlers van de dag. Stilte, psalm en/of led, tekst, gebeden.

 Ochtendgebed van 8.00u – 08.15u in de huiskapel, niet op zon- en feestdagen.

 Middaggebed in de Domkerk dagelijks van 12.30u tot 12.55u.

Nu onder verantwoordelijkheid vanhet Citypastoraat van de Domkerk. Niet op zondag en feestdagen.

 Avondgebed  in de huiskapel van 21.00 tot 21.30 uur

 Deze gaan altijd door, behalve op de avond voor Pasen.

Op dinsdagavond een meditatief avondgebed met 20 minuten stilte.

 Stiltemeditatie

 25 minuten stilte in de huiskapel waaraan ieder naar eigen inzicht invulling kan geven:

op vrijdagmiddag 17.30u tot 17.55u.   

________________________________________________________________

ZANGOEFENING

Samen zingen: alle oneven weken op zondagavond van 

20.15u tot 20.45u onder leiding van Marja Jager., tot en met 1 december.

Op 15-09, 29-09, 13-10,27-10, 10-11, 24-11, en 1 december (slot)                                            

 EN:

Wil je een boek uit onze bibliotheek lenen?

Kijk op de link of er iets bij is voor jou en vraag dit aan via paulderoy@gmail.com. Je moet het wel zelf komen afhalen!


Van harte aanbevolen:

rimsU kunt zich abonneren op onze 2 maandelijkse periodiek, de RIM, om op de hoogte te blijven van al onze ontwikkelingen en aktiviteiten en diverse artikelen te lezen van de hand van onze leden en medewerkers.

Op verzoek wordt u ter kennismaking gratis een nummer toegestuurd.
E-mail naar nikkom@nikola-kommuniteit.nl  met naam en adres.
Kosten per jaar: 15,- euro voor 6 nummers

 

 

 Punt Komma

als feestelijke afsluiting van 55 vruchtbare jaren

van de Nikola-kommuniteit

In de ruim 54 jaren van haar geschiedenis hebben wij als leden, bewoners en medewerkers van de Nikola-kommuniteit  in steeds wisselende omstandigheden vorm gegeven aan de drie G’s: Gebed, Gemeenschap en Gastvrijheid.

 

Door het samen wonen en leven was er een centrale basis voor activiteiten: van getijdengebed en gastenbeurten via open avonden tot de jaarlijkse feesten. Er was ruimte voor heel uiteenlopende gasten, bewoners en huisgenoten. Voor de verschillende geledingen – kern-, (Brede)Kring-, leden, huisgenoten, medewerkers – waren er met regelmaat bijeenkomsten voor ontmoeting, afstemming en organisatie. 

 

Daarnaast zorgden werkvelden en commissies voor het levendig houden van de aandachtsgebieden (zoals bijv. Werkveld De Weg naar Binnen en Werkveld Gastvrijheid, redactie van de RIM, etc.). Soms leek het of er bijna net zoveel categorieën waren als mensen, waardoor sommige leden vaak meerdere petten droegen.

 

Bij het afstemmen van ieders idealen en engagement werd mede dankzij compromissen een midden gevonden. Dat werkte verbindend voor wie zich erin konden vinden en voor wie zich erbij wilden neerleggen. Velen hebben om uiteenlopende redenen, al dan niet met pijn in hun hart, andere wegen gezocht of hun eigen weg gekozen – soms vol vreugde: om tot hun bestemming te komen.    

 

In de afgelopen jaren is geprobeerd gezamenlijk tot een haalbaar plan te komen voor een voortgang van de kommuniteit. Door de zogenaamde denktanks is geïnventariseerd wat de leden zouden willen en kunnen. Er werden scenario’s ontworpen en besproken die duidelijk maakten hoe verschillend er werd gedacht, en die lieten zien dat de grenzen van wat nog wel en niet meer haalbaar was, fors waren verschoven.

 

Vierden we bijna 5 jaar geleden vol goede moed het 50-jarig jubileum van de kommuniteit, binnen enkele jaren deed zich een omslag voor die niet te voorzien was. Lambert en Leo overleden en om diverse redenen werd de grote groep mensen die de kommuniteit mee droeg, steeds kleiner.

 

Verleden jaar is besloten dat we ophouden met gaten vullen (lees: alles op alles zetten om zaken door te laten gaan), met het gebruik van de kaasschaaf (lees: activiteiten en aanbod verminderen). In plaats daarvan richten we ons nu realistisch en kritisch naar de draagkracht van alle betrokkenen.   

 

De vroegere Gastvrijheid is teruggebracht naar een minimum. De Gemeenschap d.w.z. het samen wonen en leven lijkt niet meer op te brengen, laat staan als dragende basis. Organisatie en bemensing van het Gebed stuit op grenzen door pluriformiteit en gebrek aan menskracht.

 

Nog meer dan voor de 3 G’s lijkt onze aandacht en zorg nu gevraagd te worden voor de mensen van de kommuniteit. Leeftijd, afnemende vitaliteit en energie vragen om een radicale aanpassing van ons doel, denken en doen.

We kunnen de dingen niet meer doen zoals we het van harte graag zouden willen en lopen gevaar onszelf en de mensen met en voor wie we er willen zijn te frustreren.

 

Zowel in het bestuur, als in de Raad hebben we onze zorg voor de toekomst en de mensen uitgesproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het dringend tijd wordt voor een merkteken, een mijlpaal als stop-teken (PUNT) van het oude. Daardoor komt er ruimte voor leden individueel (of met twee of meer) om op eigen initiatief en op kleinere schaal voort te zetten of nieuw te beginnen wat hen inspireert. Ruimte (KOMMA) om te delen wat waardevol is. Een komma dus, die kansen en mogelijkheden openhoudt.

 

Concreet is het voorstel om op of rond 6 december 2019 feestelijk en dankbaar met elkaar af te sluiten wat is geweest = PUNT met een KOMMA als symbool voor de lege ruimte daarna. 

 

Raadslieden Arthur, Marja, Rika en Vera Utrecht, mei 2019