ACTUEEL

 Uitzicht op de kapel 

 

UITNODIGING  voor de 55e verjaardag van de Nikola Kommuniteit

Op zaterdag 7 december 2019 in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

Met de viering van het 11e lustrum markeren we tevens het moment waarop de Nikola Kommuniteit in de oude vorm stopt.

13.30 uur:       Inloop met koffie / thee

14.00 uur:       Opening

 en diverse programmaonderdelen

16.30 uur:       Vesperviering aansluitend hapje en drankje

 17.30 uur:       Afsluiting

 Opgave graag uiterlijk 8 november a.s.

via mail aan nikkom@nikola-kommuniteit.nl

of schriftelijk aan de Nikola Kommuniteit

Maliesingel 63, 3581 BS Utrecht

We zetten een PUNT-KOMMA achter alle activiteiten en lassen een sabbatsperiode in.

 In ruimte en vrijheid kunnen mogelijk (nieuwe) initiatieven ontstaan.

Wat er kan gebeuren en hoe het zal zijn…?

We weten het nog niet. Graag ontmoeten we je op zaterdag 7 december a.s. om bij dit alles feestelijk stil te staan.

 Lees ook het artikel onderaan deze pagina.

____________________________________________________________________________________________________________

 U bent t/m vrijdag 6 december 2019 hartelijk welkom bij de volgende activiteiten:

Getijdendiensten

Ochtendgebedvan 08.00 - 08.15 uur in de huiskapel (Maliesingel 64),

niet op zondag.

Avondgebed van 21.00 - 21.25 uur in de huiskapel; dagelijks.

Het Middaggebed wordt vanaf 1 juli gehouden onder verantwoordelijkheid van het Citypastoraat Domkerk. Dit gaat na 6 december dus gewoon door!

Dagelijks behalve op zondag van 12.30 - 12.55 uur in de Domkerk.

Universeel avondgebed van 21.00 – 21.30 uur in de huiskapel. Viering waarin elementen uit de religies en wijsheidstradities een rol vervullen.

Elke eerste donderdag van de maand.

 Meditatie

Stiltemeditatie: elke vrijdag 17.30 tot 17.55 uur in de huiskapel. Samen 25 minuten in stilte zitten.

Meditatief avondgebed: elke dinsdag 21.00 - 21.30 uur in de huiskapel. Lezing van een tekst, vervolgens 20 minuten stilte, afsluiting met een lied.

 Open Huis (Maliesingel 63):

 Ontmoeting bij koffie of thee:

Dagelijks behalve op woensdag en zaterdag: 20.00 - 21.00 uur

Elke zaterdagochtend: 10.30 - 11.30 uur

 Gezamenlijke maaltijden

Maandag-, donderdag- en vrijdagavond om 18.00 uur.

Opgave uiterlijk 24 uur tevoren door inschrijving in het keukenboek

of telefonisch in de avond na 20.00 uur, behalve op woensdag en zaterdag via tel 030-2314184.

 Zangoefening

Samen zingen : Zondagavond van 20.15 tot 20.45 uur onder leiding van Marja Jager. Data: 10 en 24 november, en een extra keer: de laatste, speciale zangoefening op 1 december. Als je iets wilt zingen of oefenen, laat het me liefst van tevoren weten. Hartelijk welkom!

 Logeren

Er is beperkt mogelijkheid tot logeren, alleen voor gasten die al eerder bij ons logeerden. Informatie via 030 2314184 (tijdens de open-huistijden) of: gastennikkom@gmail.com

Wil je een boek uit onze bibliotheek lenen?

Kijk op de link van deze website of er iets bij is voor jou en vraag dit aan via paulderoy@gmail.com. Je moet het wel zelf komen afhalen!

 Punt Komma

als feestelijke afsluiting van 55 vruchtbare jaren

van de Nikola-kommuniteit

In de ruim 54 jaren van haar geschiedenis hebben wij als leden, bewoners en medewerkers van de Nikola-kommuniteit  in steeds wisselende omstandigheden vorm gegeven aan de drie G’s: Gebed, Gemeenschap en Gastvrijheid.

 

Door het samen wonen en leven was er een centrale basis voor activiteiten: van getijdengebed en gastenbeurten via open avonden tot de jaarlijkse feesten. Er was ruimte voor heel uiteenlopende gasten, bewoners en huisgenoten. Voor de verschillende geledingen – kern-, (Brede)Kring-, leden, huisgenoten, medewerkers – waren er met regelmaat bijeenkomsten voor ontmoeting, afstemming en organisatie. 

 

Daarnaast zorgden werkvelden en commissies voor het levendig houden van de aandachtsgebieden (zoals bijv. Werkveld De Weg naar Binnen en Werkveld Gastvrijheid, redactie van de RIM, etc.). Soms leek het of er bijna net zoveel categorieën waren als mensen, waardoor sommige leden vaak meerdere petten droegen.

 

Bij het afstemmen van ieders idealen en engagement werd mede dankzij compromissen een midden gevonden. Dat werkte verbindend voor wie zich erin konden vinden en voor wie zich erbij wilden neerleggen. Velen hebben om uiteenlopende redenen, al dan niet met pijn in hun hart, andere wegen gezocht of hun eigen weg gekozen – soms vol vreugde: om tot hun bestemming te komen.    

 

In de afgelopen jaren is geprobeerd gezamenlijk tot een haalbaar plan te komen voor een voortgang van de kommuniteit. Door de zogenaamde denktanks is geïnventariseerd wat de leden zouden willen en kunnen. Er werden scenario’s ontworpen en besproken die duidelijk maakten hoe verschillend er werd gedacht, en die lieten zien dat de grenzen van wat nog wel en niet meer haalbaar was, fors waren verschoven.

 

Vierden we bijna 5 jaar geleden vol goede moed het 50-jarig jubileum van de kommuniteit, binnen enkele jaren deed zich een omslag voor die niet te voorzien was. Lambert en Leo overleden en om diverse redenen werd de grote groep mensen die de kommuniteit mee droeg, steeds kleiner.

 

Verleden jaar is besloten dat we ophouden met gaten vullen (lees: alles op alles zetten om zaken door te laten gaan), met het gebruik van de kaasschaaf (lees: activiteiten en aanbod verminderen). In plaats daarvan richten we ons nu realistisch en kritisch naar de draagkracht van alle betrokkenen.   

 

De vroegere Gastvrijheid is teruggebracht naar een minimum. De Gemeenschap d.w.z. het samen wonen en leven lijkt niet meer op te brengen, laat staan als dragende basis. Organisatie en bemensing van het Gebed stuit op grenzen door pluriformiteit en gebrek aan menskracht.

 

Nog meer dan voor de 3 G’s lijkt onze aandacht en zorg nu gevraagd te worden voor de mensen van de kommuniteit. Leeftijd, afnemende vitaliteit en energie vragen om een radicale aanpassing van ons doel, denken en doen.

We kunnen de dingen niet meer doen zoals we het van harte graag zouden willen en lopen gevaar onszelf en de mensen met en voor wie we er willen zijn te frustreren.

 

Zowel in het bestuur, als in de Raad hebben we onze zorg voor de toekomst en de mensen uitgesproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het dringend tijd wordt voor een merkteken, een mijlpaal als stop-teken (PUNT) van het oude. Daardoor komt er ruimte voor leden individueel (of met twee of meer) om op eigen initiatief en op kleinere schaal voort te zetten of nieuw te beginnen wat hen inspireert. Ruimte (KOMMA) om te delen wat waardevol is. Een komma dus, die kansen en mogelijkheden openhoudt.

 

Concreet is het voorstel om op of rond 6 december 2019 feestelijk en dankbaar met elkaar af te sluiten wat is geweest = PUNT met een KOMMA als symbool voor de lege ruimte daarna. 

 

Raadslieden Arthur, Marja, Rika en Vera Utrecht, mei 2019