DAGTHEMA'S (lezingen in het ochtendgebed)
Dit dagthema kan door de dag heen worden meegenomen ter meditatie en bezinning, als wegwijzer en orientatiepunt. 
Onderstaande lezingen worden gelezen in het ochtendgebed. Daaruit wordt een kernachtige spreuk genomen, het 'dagthema'.
                                                    
              Dagthemaas t/m  4 juni 2021  

Roeping van Paulus: 

Ma 25 jan   Hand 9, 3-6                   Een ontmoeting kan alles veranderen 

Di 26 jan    Spr 14, 26-27       Bron van leven en vertrouwen 

Wo 27 jan   Ps 74, 16-17                  God heeft het kader voor ons leven gemaakt 

Do 28 jan   Lc 12, 33-34 Je zwaartepunt verleggen naar wat gehalte en duur heeft 

Vr 29 jan    Jer 31, 23-25        Samen loven met hernieuwde kracht 

Za 30 jan    Kol 3, 1-4            Je richten op wat verborgen is 

Septuagesima: 

Zo 31 jan    Gen 1,1-3             Alles begint met licht 

Ma 1 feb     Joh 1, 14              De volle heerlijkheid is verschenen 

De opdracht van de Heer in de tempel: 

Di 2 feb      Mal 3, 1-4            De komst van de Heer werkt zuiverend 

Wo 3 feb    Jes 42, 1-3           God doet het recht overwinnen 

Do 4 feb     Jes 43, 1-3a          Je hoeft de Weg niet alleen te gaan 

Vr 5 feb      Job 42, 1-3          Wonderen zijn niet in woorden te vatten 

Za 6 feb      Ps 106, 1-3          God verheerlijken door daden van gerechtigheid 

 

Zo 7 feb      Gen 9, 16-17        Lotsverbondenheid tussen God en al wat leeft 

Ma 8 feb     Sirach 17, 1-3      Wij zijn beeld van de Eeuwige 

Di 9 feb      Jak 1, 16-18                  Alles wat je hebt is je geschonken door het Licht 

Wo 10 feb  Hebr 13, 1-3        Kiezen voor het weerloze 

Do 11 feb   Gal 3, 13-14                  Wij zijn vrije mensen 

Vr 12 feb    Pred 5, 18-19       Al het goede is ons gegeven 

Za 13 feb    Ps 19, 2-5b          De Schepping is een loflied zonder woorden 

 

Zo 14 feb    Gen 12, 1-3                   De zegen doorgeven 

Ma 15 feb   Deut 4, 7-9 Wie Gods trouw ervaren heeft, vergeet dat nooit meer 

Di 16 feb    Ps 133, 1-3          De zegen van de gemeenschap 

Aswoensdag 

Wo 17 feb  Ps 51, 12-15                  Bede om zuiverheid 

Do 18 feb   Deut 30, 16          De weg volgen doet leven 

Vr 19 feb    Lc 5, 27-28          Gehoor geven bevrijdt van ballast 

Za 20 feb    1 Joh 4, 1-2                   De dingen proeven om valse schijn te ontmaskeren 

Invocabit

 Zo 21 feb    Hebr 2, 17-18      Christus staat ons bij in de beproeving 

Ma 22 feb   Deut 4, 1-2           Goed luisteren en in zuiverheid bewaren 

Di 23 feb    Spr 16, 1-3           Bekijk jezelf eens met de ogen van God 

Wo 24 feb  Micha 4, 2-3        Vrede als gave en opgave 

Do 25 feb   Ps 145, 14-17      God helpt en voedt ons 

Vr 26 feb    2 Tim 4, 1-2                  Niet zwijgen over de bron van je bevrijding 

Za 27 feb    1 Joh 3, 1-2                   Je mag zijn zoals God je ziet 


Reminiscere

Zo 28 febr   2 Petr 1, 16-17     Licht in de duisternis

Ma 1 mrt     Micha 4, 1-2        Het samen hogerop zoeken

Di 2 mrt      Ez 20, 42-44        God blijft trouw aan zijn naam

Wo 3 mrt    1 Joh 1, 8-9                   Je tekortkomingen erkennen maakt de weg vrij

Do 4 mrt     Ps 25, 6-7            Gods liefde is altijd groter

Vr 5 mrt      Ps 142, 6-8          We worden niet overvraagd

Za 6 mrt      Gal 5, 16-18                  Wie uit de geest van liefde leeft, volvoert de wet

Oculi

Zo 7 mrt     Heb 12, 12-14a    Heiliging vereist moed

Ma 8 mrt     Ps 10, 12-15                  Roepen om gerechtigheid

Di 9 mrt      Hosea 12, 6-7       Terugkeer in vertrouwen

Wo 10 mrt  Lc 10, 25-27        Waar het op aan komt

Do 11 mrt   Ps 25, 15-17+20-21      De blikrichting is bepalend

Vr 12 mrt    Hosea 6, 1-3         Als wij tot God terugkeren, keert zich ook ons lot

Za 13 mrt    Micha 7, 18-20    Bevrijding uit gebondenheid

Laetare

Zo 14 mrt   Jesaja 66, 10        Vreugde en troost

Ma 15 mrt   Judit 9, 11            Niemand is te gering voor Gods genade

Di 16 mrt    Jes 42, 1-3           God doet het recht overwinnen

Wo 17 mrt  Ps 16, 11              Een weg uit de dood

Do 18 mrt   Jona 2, 4-5           Gered door het water heen

Vr 19 mrt    Mt 23, 25-26        Reiniging begint van binnen

Za 20 mrt    Ps 38, 22-23                  Noodkreet om hulp in vertrouwen

 

Judica        

Zo 21 mrt   Mt 19, 29             Wie loslaat, ontvangt

Ma 22 mrt   Pred 7, 8-9  Geef mensen en dingen tijd om tot hun recht te komen

Di 23 mrt    1 Joh 2, 5-6                   In Christus blijven vervolmaakt de liefde

Wo 24 mrt  Ef 2, 10                God teruggeven wat Hij in ons heeft gelegd

Do 25 mrt   Lc 1, 26-28          Gezegend om te ontvangen

Vr 26 mrt    Joh 14, 11-13      Overgave en inzet geeft vreugde

Za 27 mrt    Joh 11, 25-27      Geloof geeft leven

 

Palmzondag        

Zo 28 mrt   Ps 24, 9-10          De poorten wijd open voor de koning

Ma 29 mrt   Ps 51, 10-11                  Vreugde volgt op inzicht in gebrokenheid

Di 30 mrt    Sirach 25, 10-12  Ontzag voor de Heer doet leven

Wo 31 mrt  Ps 51, 16-17                  Vragen om bevrijding

Do 1 apr     Mt 23, 8-12                   De juiste verhoudingen in acht nemen

Vr 2 apr      Klaagl 5, 19-21    Bidden om mededogen

Za 3 apr      Wijsheid 3, 1-4    Hopen tot het uiterste toe

 

Pasen

Zo 4 apr      Ps 117                  Overvloedige liefde, voortdurende lofzang

Ma 5 apr     1 Kor 15, 42-43   Je omhulsel afleggen om tot bloei te komen

Di 6 apr      Gal 4, 4-7             Kindschap schept ook verplichtingen

Wo 7 apr    Ps 37, 27-28a       Wie het goede kiest, wordt beloond

Do 8 apr     Hand 12, 24-25    Meewerken aan de goede zaak

Vr 9 apr      Ps 31, 20              Geluk kan niet verborgen blijven

Za 10 apr Ps 119,162-164 Gods Woord is iets om je voortdurend over te verheugen

 

Zo 11 apr    Ps 136, 1-4          Een loflied voor de Eeuwige Trouw

Ma 12 apr   Jes 30, 20-21       Ons zijn mensen als inspiratie gegeven

Di 13 apr    Hand 26, 15-16    Wie ooggetuige is, mag getuigen

Wo 14 apr  Jes 40, 30-31       Hoop zet in beweging

Do 15 apr   Ps 119, 105-106  Blijven bij je belijdenis: luisteren en doen

Vr 16 apr    Jer 30, 19a + 22   Het verbond vieren

Za 17 apr    Sirach 34, 19-20  Gods liefde richt ons weer op

 

Zo 18 apr    Joh 21, 15-17      Liefde is geduldig en vol goedheid

Ma 19 apr   Ez 34, 11-12        God is zorgzaam als een herder

Di 20 apr Ps 37,30-31Wie het licht in het hart draagt, brengt goede vruchten voort

Wo 21 apr  Ez 34, 24-26        Gezegende vrede

Do 22 apr   Jer 31, 16-17        Heb goede hoop in je hart en in je ogen

Vr 23 apr    Ex 33, 18-19        Genade en barmhartigheid vormen Gods gelaat

Za 24 apr    Sirach 50, 22-24  Gods trouw was, is en zal zijn

 

Jubilate

Zo 25 apr    Ps 66, 14              Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Ma 26 apr   Sirach 43, 25-26  God is groter dan wij durven dromen

Di 27 apr    Jes 38, 16-17       Het kwade kan zich ten goede keren

Wo 28 apr  Sirach 34, 16-17  Ontzag voor de Heer sluit angst buiten

Do 29 apr   Jes 40, 25-26       Ook ik word bij name gekend

Vr 30 apr    Jes 44, 21-23       Terugkeer laat de schepping juichen

Za 1 mei     Ps 119, 96-97      Dagelijkse overweging van Gods goedheid

 

Cantate

Zo 2 mei     Ps 98, 1-2            Zing een nieuw lied van overwinning

Ma 3 mei    Mc 16, 15            Het goede nieuws is voor heel de schepping

Di 4 mei     Ez 47, 12             Levend water geneest en geeft leven

Wo 5 mei    Jes 45, 21-22       God laat zich kennen

Do 6 mei    Spr 25, 15 Niet te snel wanhopen aan de macht van de zachte krachten

Vr 7 mei     1 Kron 29, 15      Wij mogen bij God te gast zijn

Za 8 mei     Jak 1, 16-18                  De waarheid als volmaakt geschenk dat leven geeft

 

Rogate

Zo 9 mei     Spr 24, 3-5           Wonen in wijsheid en inzicht

Ma 10 mei  Neh 9, 6               Ere wie ere toekomt

Di 11 mei   Jes 54, 10             Onwankelbaar is het verbond van vrede

Wo 12 mei  Ps 93, 1+3+5       Gods troon staat vast in alle eeuwen

Hemelvaart

Do 13 mei  Lc 24, 50-53        Gezegende vreugde, voortdurende lofzang

Vr 14 mei   Hand 1, 12-14 Zo verschillende mannen en vrouwen, eensgezind in gebed

Za 15 mei   Kol 3, 1-4            Je richten op wat verborgen is

 

Wezenzondag

Zo 16 mei   Joh 14, 15-18      Wat in je woont kan je ook nog gegeven worden

Ma 17 mei  Ps 96, 1-3            Zing voor de Heer die ons redt

Di 18 mei   Joh 15, 4-5          Blijf verbonden om vrucht te kunnen dragen

Wo 19 mei  Joh 16, 5-7          Ruimte geven aan een ander

Do 20 mei  Ez 36, 26-28        Vernieuwing herstelt de verhoudingen

Vr 21 mei   Joh 7, 37-39                  De Geest laat enthousiasme opborrelen

Za 22 mei   Joel 3, 1-2            Iedereen mag delen in de gaven van de Geest

 

Pinksteren  

Zo 23 mei   Ps 50, 1-3            Stralend licht, laaiend vuur

Ma 24 mei  Ps 68, 20-21                  Elke dag is er bevrijding bij God

Di 25 mei   Ps 104, 1-4          Gods grootheid maakt de tongen los

Wo 26 mei  Rom 8, 14-17      De Heilige Geest stemt onze geest af op God

Do 27 mei  Ps 103, 1-2          God loven om wie Hij is en wat Hij doet

Vr 28 mei   Rom 8, 26-28      Woordloos zuchten is al gebed

Za 29 mei   1 Joh 5, 5-9                   Drie getuigen zijn het eens

 

Trinitatis

Zo 30 mei   Gen 18, 1-5                   Gastvrijheid voor drie vreemden

Ma 31 mei  Ps 56, 13-14                  Ware offers brengen

Di 1 juni     1 Joh 3, 18-20     Gods grootheid biedt ruimte voor een rustig hart

Wo 2 juni   Ps 42, 3                Verlangen naar ontmoeting

Do 3 juni    Jes 44, 23             Heel de aarde mag in de bevrijding delen

Vr 4 juni     Rom 12, 13-15    Een stukje meewandelen op de Weg